Rapport om bevaringsverdige storferaser

Genressursutvalget for husdyr vedtok 26. mars 2012 å skriva ein rapport om status og moglege tiltak for å auka tal dyr av dei bevaringsverdige storferasane. Bakgrunnen var oppdaterte tal frå Kuregisteret som viste at populasjonen var lågare enn tidlegare antatt. Rapporten er no ferdig. For meir informasjon viser vi til www.genressurser.no. Rapporten ligg og på nettverket si nettside som vedlegg under Genressurs.